B2B WEBSHOP
B2B WEBSHOP
Kurv 0

B2B WEBSHOP

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR WiOGA W&A                               

WiOGA, Ørbækgårds alle 242, 2970 Hørsholm Cvr-nr. 39023784 i det følgende benævnt WiOGA’s salgs- ogleveringsbetingelser er gældende – og gælder forud for andre sådanne eller lignende                           

betingelser fra en kunde - for alle ordrer med mindre fravigelse er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel.                                

Kunden erklærer at have læst og fuldt forstået samt accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.                              

                                   

 1. ORDREBEKRÆFTELSE                               

Endelig aftale om salg og levering er indgået, når kunden har accepteret ordren.                                 

Ordren er accepteret under forudsætning af varer, råvarer og lignende værende tilgængeligt. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden opstået henholdsvis                              

fremkommet efter ordrens accept, da vil WiOGA være berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve forudbetaling.                                               

Annullering af ordrer fra kunden kan kun accepteres, når 30 % af ordrens værdi betales til WiOGA og at annulleringen i hvert enkelt tilfælde accepteres af WiOGA W&A.                          

Bemærk: ordren kan kun annulleres op til 14 dage efter, at ordren er lagt.                                                          

 1. LEVERINGSBETINGELSE           

Leveringen sker fra WiOGA hovedkontor i Danmark, remgår af ordrebekræftelsen. WiOGA opkræver kunden den pris for forsendelsen af pakker, som WiOGA bliver opkrævet at transportøren pt.                                                              

 1. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE                   

Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. WiOGA har ret til at udskyde leveringsfristen i 14 dage og skal straks en sådan udskydelse bliver relevant skriftligt underrette kunden herom. I tilfælde                                

af force majeure jf. dog nedenfor kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.                                                                      

 1. PRISER                        

Alle priser er i danske kroner DKK og eksklusive moms. Der tages forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, der således kan pålægges priserne frem til                          

levering. WiOGA skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse herom overfor kunden.                                                                

 1. BETALING, RENTEBEREGNING OG MORA                         

Såfremt der ikke er krævet forudbetaling forfalder købesummen til betaling senest 15 dage fra fakturadato.                                                                

Efter forfalds tid beregnes ved manglende betaling 3 % per måned i rente plus rykkergebyr. Betaler kunden ikke, finder den til enhver tid gældende inkassolovgivning anvendelse i øvrigt.                             

WiOGAkan ved skriftlig meddelelse ansvarsfrit udskyde levering af eller hæve ordrer, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer. WiOGA tager forbehold for at hæve                               

ordren, såfremt der ikke betales rettidigt. Ethvert økonomisk tab WiOGA lider herved skal erstattes fuldt af kunden.                                                              

 1. EJENDOMSFORBEHOLD             

Alle varer forbliver WiOGA ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.                                                                   

 1. REKLAMATION OG BEFØJELSER                    

Ved synlige og ikke-synlige skader skal reklamationen ske skriftligt eller telefonisk og være dokumenteret modtaget hos WiOGA senest 8 dage efter varens levering eller – ved forsinkelse – forventet                              

levering. Returnering kan ikke ske uden forudgående skriftlig eller telefonisk accept af WiOGA.                          

Såfremt WiOGA vurderer at varen skal gennemgås af WiOGA, giver WiOGA et returnummer og oplyser en frist i det enkelte tilfælde, hvor varen skal være WiOGA i hænde. Hvis                                

reklamationen ikke godtages, er kunden selv ansvarlig for forsendelsesomkostninger. Vedlæg venligst kopi af faktura og husk at sende hele varen.                         

hvor bælte medfølger, skal returneres med bælte osv. Varen skal returneres til WiOGA senest 8 dage fra reklamationens modtagelse.                                   

Der kan alene ske ophævelse for de konkret forsinkede eller mangelfulde varer i en ordre. Udebliver eller forsinkes i øvrigt en del af ordren eller er en del af ordren mangelfuld kan der alene ske ophævelse                                  

heraf. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold.                                                            

 1. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)                      

WiOGA er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende ikke-udtømmende force majeure lignende omstændigheder indtræder efter ordrebekræftelsen og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:                                  

krig og mobilisering, oprør oguroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører eller når disse er ramt af                            

nærværende omstændigheder i øvrigt, brand, manglendetransportmulgiheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre                              

omstændigheder, som WiOGA ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er WiOGA berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere                               

aftalen helt eller delvist.                                

Medfører ovenstående, at levering udskydes i mere end 6 måneder kan kunden frit og uden ansvar annullere ordren.                                                           

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING            

WiOGA er i enhver lovlig aftalt henseende inklusiv vedrørende produktansvar ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab eller tab i øvrigt. Ved ophævelse kan der således alene maksimalt                             

ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.                                                               

 1. VÆRNETING OG LOVVALG                       

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til WiOGA                           

hovedkontor nærmeste og  relevante byret i Danmark. Enhver tvist har WiOGA dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det                               

Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.                                                                     

 1. NYHEDSBREV                    

Alle kunder af WiOGA  tilmeldes virksomhedens nyhedsbrev, som til hver en tid kan afmeldes